Egazete


 • Salı 29 ° / 13 ° Güneşli
 • Çarşamba 29 ° / 14 ° Güneşli
 • Perşembe 28 ° / 13 ° Güneşli

Ağrı

07.07.2020

 • İMSAK 02:48
 • GÜNEŞ 04:40
 • ÖĞLE 12:18
 • İKİNDİ 16:14
 • AKŞAM 19:46
 • YATSI 21:29
 • BIST 100

  118.450%-0,03
 • DOLAR

  6,8664% 0,09
 • EURO

  7,7614% -0,06
 • GRAM ALTIN

  392,63% -0,28
 • ÇEYREK ALTIN

  647,8395% -0,28


SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

5000 öğün yemek hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2019/657141

1-         İdarenin

a)         Adresi  : Erzurum yolu üzeri 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI

b)         Telefon ve faks numarası       : 4722151670 - 4722151182

c)         Elektronik Posta Adresi          : byontar@agri.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-         İhale konusu hizmetin

a)         Niteliği, türü ve miktarı           : Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci ve Personeline

Verilmek Üzere 5000 öğün Tüketime Hazır Sıcak Yemek Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)         Yapılacağı yer : Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

c)         Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3-         İhalenin

a) Yapılacağı yer         : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı idari binası Erzurum yolu üzeri 4. km

b) Tarihi ve saati         : 23.12.2019 - 14:30

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.      Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.      Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6.         İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.         İhale dokümanının görülmesi:

7.1.      İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.         İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.       Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.       Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.