Egazete


 • Cuma 6 ° / -4 ° Güneşli
 • Cumartesi 6 ° / -5 ° Güneşli
 • Pazar 6 ° / -5 ° Güneşli
 • BIST 100

  1.333%0,17
 • DOLAR

  7,7772% 0,07
 • EURO

  9,4538% 0,07
 • GRAM ALTIN

  460,11% -0,04
 • Ç. ALTIN

  759,1815% -0,04


LİSE-DR.REŞAT ERDEM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KISMİ TEKLİFLİ GIDA İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/406586

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Büyük Agri Mah. Sanayi Sitesi Üstü 04400 DOĞUBAYAZIT/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası

:

4723123480 -

c) Elektronik Posta Adresi

:

750678@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 KISIM 98 KALEMDEN OLUŞAN GIDA ALIMI YAPILACAKTIR. 1 KISIM KURU GIDA 38 KALEM 2. KISIM ŞARKÜTERİ 17 KALEM 3. KISIM EKMEK 1 KALEM 4. KISIM TATLI VE PASTAHANE MAMULÜ 6 KALEM 5. KISIM SEBZE MEYVE 36 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DR. REŞAT ERDEN ANADOLU LİSESİ GIDA AMBARI

c) Teslim tarihi

:

OKUL PANSİYONUN İHTİYAÇLARINA GÖRE İDARECE BELİRLENECEK PERİYODİK TARİHLER OLACAK. İDARE YÜKLENİCİYİ ÜRÜNLERİN TEMİN EDİLEBİLMESİ İÇİN 3 GÜN ÖNCEDEN HABERDAR EDECEK. YÜKLENİCİ 3 GÜN İÇİNDE ÜRÜNLERİ TESLİM EDECEKTİR. YÜKLENİCİYE AYRICA TAŞIMA GİDERLERİ İÇİN ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. KARGO KABUL EDİLMEYECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SANAYİ MAH. ÇEVRE YOLU BULVARI NO:436

b) Tarihi ve saati

:

17.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Tüm kısımlar için yapılacak tekliflerde Mevzuatı gereği İŞLETME KAYIT BELGESİ teklif ile birlikte sunulması gerekir. Örneğin istekli ekmek alımı veya tatlı ve unlu gıdalar için teklif sunacaksa İşletme kayıt belgesinde bu ürünlerle ilgili üretim izni olması gerekir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DR. REŞAT ERDEN ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLER ODASIadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR