Egazete


 • Salı 5 ° / -5 ° Güneşli
 • Çarşamba 6 ° / -3 ° Bulutlu
 • Perşembe 3 ° / -3 ° Bulutlu
 • BIST 100

  1.333%1,43
 • DOLAR

  7,8878% 0,01
 • EURO

  9,3484% 0,11
 • GRAM ALTIN

  463,57% -0,44
 • Ç. ALTIN

  764,8905% -0,44


Anahtar Kelimeler: ' MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI'

1'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAN

1987-ISK-BET-347 ALBÜM NUMARALI ISI KANALININ BAKIM ONARIMI VE BUHAR HATTININ 1’İNCİ MKNZPTB ERBAŞ-ER PAVYONUNA BAĞLANMASI

1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan

1987-ISK-BET-347 ALBÜM NUMARALI ISI KANALININ BAKIM ONARIMI VE BUHAR HATTININ 1’İNCİ MKNZPTB ERBAŞ-ER PAVYONUNA BAĞLANMASI

1987-ISK-BET-347 albüm Numaralı Isı Kanalının Bakım Onarımı ve Buhar Hattının 1’inci MknzPTb Erbaş-er Pavyonuna Bağlanması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/402281

1-İdarenin

             a) Adresi : 1'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI DOĞUBAYAZIT/AĞRI

             b) Telefon ve faks numarası : 4723124750 - 4723124751

             c) Elektronik Posta Adresi : suatakcelep61@gmail.com

             ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

             a) Niteliği, türü ve miktarı :           

                1987-ISK-BET-347 albüm Numaralı Isı Kanalının Bakım Onarımı ve Buhar Hattının 1’inci Mknz.P.Tb.

                Erbaş-er Pavyonuna Bağlanması

                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

             b) Yapılacağı yer : 1'inci Mknz.P.Tug.K.lığı Doğubayazıt/AĞRI

             c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

                 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

             ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

             a) Yapılacağı yer : 1'inci Mknz.P.Tug.İha.Kom.Bşk.lığı Doğubayazıt/AĞRI

             b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

BI,BII,BIII,CII

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mimarlık belgelerinden herhangi biri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci Mknz.P.Tug.İha.Kom.Bşk.lığı Doğubayazıt/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.